WikiSzótár.hu


Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Adatvédelmi irányelvek

A lap korábbi változatát látod, amilyen Operátor (vitalap | szerkesztései) 2021. február 16., 15:29-kor történt szerkesztése után volt. (Adatkezelési tájékoztató korrigálása a jelenlegi valódi üzemeltető személyére)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Adatkezelési tájékoztató

A TRIANITY Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21/C. fsz. 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-978184; „Társaság”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a www.wikiszotar.hu honlapon, valamint a kapcsolódó domaineken, aldomaineken (wikiszotar.eu, blog.wikiszotar.hu, email.wikiszotar.hu) a személyes adatait.


1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatai kezelésére a TRIANITY Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21/C. fsz. 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-978184;), mint a honlap üzemeltetője („Szolgáltató”), valamint Sarkadi Zsolt (postacím: Benedictum Kft., 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 38. fszt. 1.), mint a WikiSzótár.hu online magyar értelmező szótár szerzője, copyright tulajdonosa („Szerző”) jogosult. Az adatkezelőkkel a wikiszotar@wikiszotar.hu e-mail címen vagy a Szerző levelezési címére küldött postai levél útján léphet kapcsolatban.

A személyes adataihoz a Társaság ügyvezetője, valamint a szótár Szerzője fér hozzá.

A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely a Társaság részére az adatvédelmi tisztviselő kinevezését szükségessé tenné.


2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés időtartama

2.1. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: névre szóló hírlevél küldése, információk megosztása.

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulása, amit az [Elfogadom] gombra kattintással ad meg.

Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók): a Társaság honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.).

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az arról való leiratkozás időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással bármikor visszavonhatja.

2.2. Regisztráció szócikkek készítésére, adatfeltöltésre

Adatkezelés célja: a szótár szerkesztésében részt venni kívánó személyek regisztrálása.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében.

Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók): a Társaság honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.).

Adatkezelés időtartama: a regisztráció pillanatától a szerkesztői fiók törlése kérelmének elbírálásáig.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja amennyiben kéri a WikiSzótár.hu szerkesztői fiókjának törlését az 1. pontban megadott e-mail címek bármelyikén.

2.3. Kiadványok értékesítése

Adatkezelés célja: kiadványok értékesítése és kiszállítása a vásárlók részére

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a természetes személy részére történő értékesítés esetén a rendelési és szállítási adatok tekintetében, jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében, illetőleg jogos érdek a nem természetes személy részére történő rendeléshez tartozó kapcsolattartási adatok tekintetében (a Társaság jogos érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani a vásárlóval a termék értékesítése és kiszállítása tekintetében)

Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók): a Társaság honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.), a Társaság részére online bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő terminál szolgáltatást biztosító OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.), a Társaság részére számlázási tevékenységet végző KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) és a Társaság részére logisztikai szolgáltatásokat, termék csomagolást nyújtó Benedictum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 38. fszt. 1.), MPL (Magyar Posta Logisztika), Csomagküldő.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54.).

Adatkezelés időtartama: a rendelési és szállítási adatok tekintetében a rendelés teljesítésétől számított egy hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte

2.4. Regisztráció törzsvásárlói kedvezményre

Adatkezelés célja: a törzsvásárlói kedvezményt igénylő személyek regisztrálása.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében.

Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók): a Társaság honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.).

Adatkezelés időtartama: a regisztráció pillanatától a kedvezményről történő lemondásig.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja amennyiben kéri a törzsvásárlói státusz törlését az 1. pontban megadott e-mail címek bármelyikén. Ez esetben a kedvezményekre való jogosultság is megszűnik.

2.5. Panaszkezelés

Adatkezelés célja: vásárlói panasz kezelése

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók): elektronikus úton benyújtott panasz esetén a Társaság honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.), papírlapon benyújtott panasz esetén nem adja át a személyes adatait a Társaság vagy a Szerző más személy részére

Adatkezelés időtartama: a panaszról készült jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolata tekintetében 5 (öt) év


3. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

3.1. A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt naptól kell alkalmazni, feltéve, hogy az adatkezelési tájékoztatót a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza.

3.2. A Társaság értesíti Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Társaság rendelkezésére álló e-mail címén.


4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, ha a Társaság kezeli az Ön személyes adatait. Ebben az esetben a következő információkra jogosult:

 1. az adatkezelés célja;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 6. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Társaság erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

4.2 Helyesbítéshez való jog

Amennyiben bejelenti a Társaság részére, hogy a személyes adatai megváltoztak, akkor a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészíti az Ön hiányos személyes adatait.

4.3 Törléshez való jog

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

 1. a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 2. Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén),
 3. a Társaság személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy
 4. a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, törli az Ön személyes adatait.

A Társaság a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés

 1. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi,
 3. a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Társaság a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Társaság az adatkezelés korlátozásáról és annak feloldásáról tájékoztatja Önt a korlátozást, illetve a feloldást megelőzően.

4.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítésén vagy hozzájáruláson alapul és a személyes adatai kezelés automatizált módon (nem papírlapon) történik.


5. Jogsértések kezelése

Jogsértés esetén fordulhat a Társasághoz a wikiszotar@wikiszotar.hu e-mail címen vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

6. Jogi nyilatkozat

Leközölt meghatározásaink, adataink kizárólag a szavak jelenlegi vagy régebbi jelentéseiről szólnak, egy értelmező szótár legtisztább és kizárólagos céljával: a jobb megértés segítése. A WikiSzótár.hu nem foglal állást sem politikai, sem vallási, faji, származási vagy egyéb vitában. Határozottan ellenezzük, hogy szócikkeinket, adatainkat akár idézet, akár más hivatkozás formájában felhasználják bármilyen más célú vélemény, ideológia, fajelmélet, politikai vagy vallási elképzelés alátámasztására.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)