Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Igazság szó jelentése

igazság (főnév)

Witness.jpg

A valóság hű tükre, fogalma, tudása, ami működik és alkalmazható egy probléma megoldására.

A tanú elmondta az igazságot az adatokat felvevő rendőrnek. Az igazságot tükröző ítélet minden érdekelt fél részére elfogadható és méltányos. A tettes bevallotta az igazságot, és ezzel könnyített a lelkiismeretén. Az igazsággal való szembenézés növeli a személy tudatosságát. Az igazság alkalmazása szabaddá teszi a személyt.


Eredet [igazság < igaz + -ság (főnévképző)]


További részletezés

1. A valóságnak megfelelő tény; ahogyan egy esemény, jelenség a fizikai világ valóságában megtörtént, annak pontos helye, ideje, ahogy az ott levő tárgyak, dolgok, az ott levő szereplők elhelyezkedtek, a pontos eseménysor.

A baleset után a tanúk a rendőrségen az igazságot mondták el. – Előbb-utóbb kiderül az igazság, ki evett az eltett tortából – fordul a gyerekeihez az édesanya, miután felfedezi az apró ujjak nyomát a torta oldalán.


2. A valóságot híven tükröző adat, amely egy esemény, jelenség okaként valós magyarázatul szolgál, amely azt bizonyítja, annak létét, okát megalapozottan, bizonyítható módon igazolja.

A matematikatanár az igazság segítségével bizonyítja a tétel állítását. Annak az állításnak az igazsága, hogy lélek nem létezik, hanem csupán az agy bizonyos idegi működése lenne, egyáltalán nem megalapozott.


3. Erkölcsi eszmény; egy közösségen, csoporton belül kialakított helyesnek ítélt magatartási szabályok, illetve ezek betartása.

Mátyás király életét az igazság vezérelte. Döntéseiben szem előtt tartotta az igazságot.


4. Méltányosság, józan megítélés alapján kiértékelt helyzet, állapot, amely figyelembe veszi az érintett érdekeket és nézőpontokat.

Egy jó vezető az igazság alapján dönt a csoporton belüli vitás kérdésekben. A beadott kérvény ügyében az igazság figyelembevételével dönt a bizottság.


5. Működőképes módszer, megoldás, ami egy területen a legjobban, a leghatékonyabban működik, és képes elérni a kívánt célt, hatást.

A fizika igazsága a mérnöki tudományokban igazolható. A művészetek területén még sok a vélemény és kevesebb az igazság. Az emberi lélekre vonatkozó igazság kifejlesztése nagyon fontos. A vasúti közlekedés fejlődése során a gőzmozdony volt az első igazság. Ma már a korszerű villanyvonatok igazságának a kora jött el.


6. Filozófia: A bizonyosság mértéke; a valóság és annak megfigyelése, illetve az erről leszűrt következtetés megegyezése; a fogalom tartalma és annak tárgya közti pontos, következetes megfelelés.

Egy személy igazsága függ tudatosságának fokától. Az igazságot azért gondolják sokan viszonylagosnak, mert azt gondolják, hogy abba beleszól a megfigyelő nézőpontja, amit az illető elmeállapota, annak józansága, erkölcsi-etikai érzéke befolyásol.


7. Művészet: Az alkotás helyessége; a művészi ábrázolás korhű, illetve valósághű, őszinte volta, ennek kifejezése a művészi átélés és alakítás közvetítésével.

A regény igazsága megállja a helyét még történész szemmel is. Az elmesélt események igazsága érdekében az írónak alapos gyűjtőmunkára volt szüksége. A színész játékának igazsága megérinti a nézők lelkét.


8. Jogi: A fennálló törvények, jogszabályok, illetve ezek betartása és betartatása.

A bíróságok feladata érvényt szerezni az igazságnak. A rendőrség az igazság őre.


9. Régies: Jogszolgáltatás, a bírói hatalom alkalmazása a fennálló törvények alapján peres ügyekben.

A polgárok az igazság elé viszik ügyüket. Az igazság keze eléri a bűnöst.


10. Régies: Egy személy azonosságát igazoló irat: útlevél, ajánló levél.

– Van-e igazságod? Igazság nélkül nem vesznek fel a munkára.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Abszolút igazság – (Filozófia: a.) olyan tétel, állítás, amelynek érvénye nem függ más tétel érvényétől; b.) a teljes, helyes, igazolt ismeret a megfigyelő, a kiértékelő nézőpontjától függetlennek tekintett valóságról).


Az igazságát keresi – (Népies: az igazságszolgáltatás, törvénykezés útján egy ügyben igazságos döntést kíván).


Ez nem igazság – (nem méltányos dolog, ami nem elfogadható, megnyugtató a személy lelkiismeretének, lelki nyugalmának).


Három a magyar igazság – (a.) legyen kereken három, legyen ki mind a három; b.) legyen meg a teljes valóság, ne legyen benne csorbítás vagy hiány).


Igazságod van – (helyesen beszéltél).


Igazságot szolgáltat – (a.) bírói minőségben dönt, ítélkezik, törvényt, jogot alkalmaz; b.) elismeri, hogy méltánytalanság, jogtalanság történt egy személlyel, és kárpótolja érte; c.) elismeri egy személy álláspontjának, eljárásának helyes, jogos voltát, és ezt kellő formában ki is fejezi).


Keserű igazság – (olyan megalapozott állítás, amelynek ténye vagy bevallása, tudomásul vétele igen kellemetlen, fájó).


Kész igazság – (többé nem vitatható megalapozott állítás, amely kétségtelenül helytálló).


Kiderül az igazság, hogy... – (valóban úgy áll a dolog, hogy...)


Igazság szerint – (a valóságnak megfelelő módon, tulajdonképpen).


Igazságot oszt/tesz – (jogot szolgáltat, ítélkezik).


Objektív igazság – (Filozófia: valóságnak megfelelő fogalom, amely megfelel a fizikai világnak, ennek jelenségeit egyéni nézőpont, vélemény nélkül tükrözi).


Osztó igazság – (Régies: a.) olyan jog, amely mindenkit egyformán megillet, amelyből mindenki érdeme szerint részesül; b.) jogosan sújtó, büntető felsőbb hatalom).


Régi igazság – (hosszú idők óta ismert megalapozott állítás).


Relatív igazság – (Filozófia: nézőpontot tükröző fogalom, amely meghatározott feltételek, viszonyok között helyesnek tekinthető).


Tusakodik a megismert igazsággal / a megismert igazság ellen – (a.) Vallási: egy megismert hitelvet, hittel kapcsolatos állítást, dogmát tagad; b.) noha már látja, hogy ellenfelének igaza van, még mindig a saját véleménye mellett kardoskodik).


Közmondás

Meghalt Mátyás király, oda az igazság.


Lezárva 7K: 2012. január 23., 16:38
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)