Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Halotti beszéd szó jelentése

Halotti beszéd 1190-ből

Halotti beszéd a.jpg

A mai magyar nyelven olvasható átirat:

Látjátok a szemetekkel, társaim, hogy mik vagyunk: hisz por és hamu vagyunk.

Mennyei jószándék teremtette élővé a mi ősünket, Ádámot; és hozzá odaadta neki a Paradicsomot. A Paradicsomban lévő minden gyümölccsel élhet - mondta. Csak egy fa gyümölcsétől tiltotta őt. Bizony mondta neki, miért ne egyék: hisz amely napon eszel, a gyümölcstől halálnak halálával halsz!

Hallotta holtát a teremtő istentől, de elfeledte. Engedett az ördög hívásának, és evett a tiltott gyümölcsből, és a gyümölcsben halált evett. És a gyümölcsnek oly keserű volt az íze, hogy a torkán akadt. Nem csak magának, de mind az ő fajának halálát okozta.

Haragudott Isten, és e nyomorúságos világba vetette őt, és lett halálnak és pokolnak vésze, és mind az ő nemének is.

Kik ezek? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok a szemetekkel: hisz egy ember sem kerülheti el e vermet, hisz mind ide valók vagyunk.

Kérleljük Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmas legyen és kegyelmezzen ő neki, és bocsássa meg minden bűnét. És kérleljük szent asszony Máriát, boldog Mihály arkangyalt és mind az angyalokat, hogy imádkozzanak érte. És kérleljük Szent Péter Urat, kinek megadatott a bűnök alól feloldozás hatalma, hogy oldozza fel minden bűnét. És kérleljük mind a szenteket, hogy legyenek segítségére Urunk színe előtt, hogy Isten az imádságuk miatt bocsássa meg az ő bűnét. És szabadítsa meg őt az ördög kísértéseitől és a pokol kínzásaitól, és vezesse őt a Paradicsom nyugalmába, és adjon neki utat a Mennyországba, és adjon részt minden jóból. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: Könyörülj Uram!

Szeretett barátaim, imádkozzunk e szegény ember lelkéért, akit az Úr e napon e hamis világ tömlöcéből kimentett: kinek e napon testét eltemetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob családjába helyezze, hogy ítéletnapkor mind az ő szentjei és az övéi között jobb felől ültesse őt és titeket. Kiáltsátok: Könyörülj Uram!


Itt következik az eredeti szöveg:

Latiatuc feleym zumtuchel

Látjátok (=lát-ja-ti-k) társaim (=fele-i-m) szemetekkel (=szem-tik-vel)


mic vogmuc. ysa pur es chomuv uogmuc. Menyi milostben

mik vagyunk (=vagy-mink), hisz por és hamu vagyunk. Mennyei (=menny-i) jószándék (=malaszt-benn)


terumteve eleve miv isemucut adamut. es odutta vola neki

teremtette élővé (a) mi ősünket (=őse-mi-ket), Ádámot (Ádám-őt) és odaadta (oda-ad-ta) (vala) neki (a)


paradisumut hazoa. Es mend paradisumben uolov gimilcictul

Paradicsomot hozzá (hoz-vá). És minden Paradicsomban lévő (=való) gyümölccsel (gyümölcsök-től)


munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilcetul. Ge

- mondta - neki élnie (lehet). Csak (hiány =heon) tiltotta őt egy fa gyümölcsétől. Bizony (=De)


mundoa neki meret nu eneyc. ysa ki nopun emdul oz gunils

mondá neki, miért (=mi-érett) ne egyék, hisz amely (=ki) napon (=nop-un) eszel (eendöl=enni fogsz), a gyümölcs-


twl. halalnek halalaal holz. Hadlaua choltat terumteve isten

től (=tűl) halálnak halálával (halál-a-val) halsz! Hallotta (=halla-vá) holtát (a) teremtő isten-től,


tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz tiluvt

de feledé. Engedett ördög hívásának (=intésének =int-et-je-nek), és evék a tiltott


gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec vvl

gyümölcsből, és a gyümölcsben halált evék. És a gyümölcsnek oly


keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola.

keserű vala (az) íze, hogy torkán akadt (=begörcsölte = meg zok-ozta vala).


Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec.

Nem csak (=heon) magá-nak, de mind (az) ő fajának halálát evé.


Horoguvec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn

Haragudék Isten, és vetette őt ezen nyomorúságos (=munkás) világba, és lőn


halanec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozvc.

halálnak és pokolnak vésze, és mind az ő nemének. Kik ezek? (=azok)


miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num

Mi vagyunk. (A)hogy ti is (=is ti) látjátok (a) szemetekkel, hisz egy


igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov

ember sem (=is nem egy ember) kerülheti (el) (=múlhatja) ezen vermet, hisz mind ide valók (=ahhoz járók)


vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelicert. hug

vagyunk. Kérleljük (=Imádjuk) Urunk (=úr-a-mink) Isten kegyelmét e lélekért, hogy


iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet.

irgalmazzon (=irgasson) ő neki, és kegyelmezzen (=kegyeljen), és bocsássa (meg) mind (az) ő bűnét.


Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt.

És kérleljük (=imádjuk) szent asszony Máriát, és boldog Mihály arkangyalt


es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc

és mind (az) angyalokat, hogy imádkozzanak (= imádjanak) érette. És kérleljük (=imádjuk)


szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie

Szent Péter Urat, kinek megadatott (=adott) (a) hatalom oldani és kötni (a bűnök alól feloldozás hatalma),


hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut

hogy oldja (fel) mind (az) ő bűnét. És kérleljük (=imádjuk) mind (a) szenteket


hug legenec neki seged uromc scine eleut. hug isten iv ui

hogy legyenek segítségére (=neki segéd) Urunk színe előtt (=elé-út), hogy Isten (az) ő i-


madsaguc mia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung

mádságuk miatt bocsássa (meg az) ő bűnét. És szabadítsa (meg) őt (az) ördög


ildetuitvl. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisu~

kísértéseitől (=üldözés-ei-től), és (a) pokol kínzásaitól (=kinzat-ja-tól), és vezesse őt (a) Paradicsom


nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es

nyugalmába (=nyugalma-beli) és adjon neki (a) Mennyországba (=menny-i úr-a-ság-bele) utat és (adjon)


mend iovben rezet. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirl.

minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor (=három-ul). Könyörülj Uram! (=Kirl=Kirie Eleison)


Scerelmes bratym uimagguc(omuc) ez scegin ember lilkiert

Szeretett (=Szerelmes) barátaim imádjuk(-kozzunk) e szegény ember lelkéért


kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente:

kit (az) Úr e napon e hamis világ tömlöcéből (=tömlöce-belül) (ki)mentett:


kinec ez nopun testet tumetivc. hug ur uvt kegilmehel

kinek e napon testét eltemetjük, hogy (az) Úr őt kegyelmével


abraam. ysaac. iacob kebeleben helhezie. hug birsagnop

Ábrahám, Izsák, Jákob családjába (=kebelében) helyezze (hely-hez-je), hogy ítéletnapkor (=bírság-nap jutva)


ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun iov

mind (az) ő szentjei és (az) övéi (=ön-öttei) között (=közü-kön) jobb


felevl iochtotnia ilezie wt. Es tivbennetuc. clamare ut k.

felől (=fele-ül) juttatva ültesse (=ül-eszt-je) őt. És tibenneteket (=ti-benne-tik). Kiáltsátok K. (Kirie Eleison = Könyörülj Uram!)


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)