Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szem szó jelentése

szem (főnév I.)

Eye.jpg

Páros látószerv egy élőlény fején.

Az állatok jól látnak a szemükkel. A ragadozók szeme előre néz. Az edző szemmel követi a sportoló mozgását.


Eredet [szem < ómagyar: szem < ősmagyar: szöm (szem) < szömen (látni, nézni) < szanszkrit: szam, cam (lát, néz)]


További részletezés

1. Páros látószerv az ember és az állatok fején. Feladata a fény érzékelése és a látvány átalakítása idegi jelekké, amelyek az idegrendszer központjába kerülnek.

Két szem kell a térbeli látáshoz. Az állatok közül a ragadozók szeme előre néz, a növényevőké inkább oldalra.


2. Átvitt értelemben: Nézés, ránézés, tekintet, gyakran mint egy lelki tulajdonság vagy állapot tükröződése.

A fiú ábrándos szemmel bámul ki az ablakon, és közben a barátnőjére gondol. A tanár szúrós szemmel nézi, hogy a dolgozatírás közben nehogy valaki puskázzon.


3. Átvitt értelemben: Figyelem, ami egy bizonyos személyre, tárgyra, jelenségre, dologra irányul.

A tanár magyarázatát hallgató tanulók szeme a táblán függ. Az anya szeme a gyerekén van.


4. Átvitt értelemben: Látás, látóképesség; egy személy látási érzékelésének a tisztasága, annak foka.

A sasnak éles szeme van. A célba találó lövésznek jó szeme van.


5. Átvitt értelemben: Látásmód, értékelés; kiértékelt szempont, amely alapján egy személy vagy egy csoport megítél egy személyt, ügyet, jelenséget, eseményt, dolgot.

A tanár szemében az a gyerek jó, aki fegyelmezett. Az igazgató szemében az a jó dolgozó, aki önként bennmarad túlórázni.


6. Átvitt értelemben: Ovális vagy kör alakú rajzolat egy mintában, felületen, állat külsején.

A páva faroktollának szemeit széttárva lépked az udvaron. A gyerek egy pillangót lát a virágon, két nagy szemmel a szárnyán.


7. Népies, régies: Cserépkályhában csempe, amely bemélyedő, tányér- vagy bögreszerű kerámia.

A kályha szemei mázas cserépből készültek. A szemek szép mintát adnak ki a kályha oldalán.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A nap kisüti a szemét – (a nap elvakítja, elkápráztatja őt).


A szem a lélek tükre – (az ember tekintetéből rendszerint következtetni lehet lelkivilágára).


A szem bogara – (pupilla, a látószerv közepén levő fekete folt, amelyen keresztül a fénysugarak bejutnak a látószervbe).


A szem sugara – (nézés, tekintet, az ember lelki, szellemi energiáinak a kisugárzása).


A szem üszke – (Régies, elavult: a tekintet tüze, fénye, illetve maga a látószerv).


A szeme elé tárja – (kimerítő tájékoztatást ad róla).


A szeme előtt – (közvetlenül előtte; úgy, hogy láthatja).


A szeme előtt lebeg – (megvalósítandó feladatként áll előtte, célként tűzte ki maga elé).


A szeme előtt nőtt fel – (egy személy, élőlény növekedését, fejlődését figyelemmel kísérhette).


A szeme előtt összefut – (látási zavarok, szédülés vagy más testi ok következtében nem lát tisztán, vagy hirtelen kezd nem tisztán látni).


A szeme fehére – (a szemgolyónak az a látható része, amelyet a szaruhártya alkot).


A szeme fénye/világa – (a.) egy személy látása; b.) az a személy, akit mindenki másnál jobban szeret, jobban félt, a legdrágább kincse).


A szeme közé – (egyenest a tekintetébe).


A szeme közé köp – (a.) arcon köpi a személy megvetése jeléül; b.) váratlanul nagyon megsérti).


A szemébe/szeme közé nevet – (elutasítóan, kihívóan, gúnyosan ránevet).


A szeme közé néz – (egyenesen, nyíltan, bátran szembenéz vele).


A szeme közé / szemébe vág – (kertelés nélkül, nyíltan, szemtől szembe megmondja neki a magáét, a véleményét).


A szeme láttára – (úgy, hogy saját maga látja).


A szeme, szája koppan tőle – (Népies: éhen marad, nem kap belőle).


A szeme szöglete – (a felső és alsó szemhéj találkozási pontja, sarka).


A szemébe mond – (nyíltan megmond, kényes dolgot közöl vele).


A szemével nevet – (csak a tekintetében tükröződik csintalan jókedve, öröme).


A szép szeméért / szép szeme kedvéért – (pusztán az ő kedvéért).


A világ szemében – (az emberek megítélése szerint).


Ameddig a szeme lát/ellát – (körös-körül, messze, nagy távolságban).


Amit szeme lát, keze ott nem hagyja – (minden keze ügyébe eső, szeme elé kerülő tárgyat elemel).


Bántja a szemét – (a.) kellemetlenül ingerli a látását; b.) Átvitt értelemben: nem tetszik neki az, amit lát, tapasztal).


Befogja a szemét – (a.) hátulról észrevétlen megközelítve hirtelen a szemére teszi a tenyerét; b.) halottnak a nyitott szemét lefogja, lezárja).


Belekap a szemébe – (ügyetlen mozdulattal, véletlenül hozzáér a szemgolyójához).


Csáléra áll a szeme / egyik szeme csára, másik hajszra áll – (kancsal; két látószervével más és más irányba néző tekintetű személy).


Csukott szemmel – (a.) lehunyt szempillákkal; b.) átvitt értelemben: egy személyről, dologról szándékosan vagy egyéb okból nem véve tudomást).


Csupa szem – (élénk, mindenre kiterjedő figyelemmel néz, szemlélődik).


Dupla szeme / négy szeme van / négy szemmel lát – (szemüveget visel).


Elandalodik a szeme rajta – (ábrándozva, álmodozva nézi).


Elapad a szem – (látását veszti, megvakul).


Elkerüli az álom a szemét – (nem tud elaludni).


Elveszi róla a szemét – (eddig nézte, és most másfelé kezd nézni).


Elveszti a szeme világát – (a.) megvakul, nem lát többé; b.) erős fénytől egy ideig káprázik a látása).


Egyik szemével sír, a másikkal nevet – (búsul is, örül is egyszerre).


Fél szemére alszik, mint a nyúl – (nagyon éberen alszik).


Felakad a szeme – (haldoklónak, esetleg ájultnak, betegnek látószerve a fehérjével felfelé fordulva nyitva marad és megmerevedik).


Felnyitja a szemét – (a.) felhúzza a szemhéját a szemgolyójáról; b.) átvitt értelemben: előidézi, azt okozza, hogy világosabban, tisztábban lásson, egy eddig rejtett dolog a tudomására jusson).


Felragyog a szeme – (hirtelen öröm, boldogság, lelkesedés tükröződik a tekintetében).


Felrebben a szeme – (hirtelen, gyorsan felpillant).


Fennakad a szeme – (a.) megdöbbenést tükröz a tekintete; b.) látószerve a fehérjével felfelé fordulva nyitva marad és megmerevedik).


Ferde szemmel néz rá – (neheztel, gyanakszik, bizalmatlanságot érez iránta).


Forog a szeme – (élénken, kíváncsiskodva jobbra-balra nézelődik).


Fut/megy, amerre a szeme lát – (eszeveszetten, céltalanul fut/megy).


Görbe szemmel nézi – (a.) haragosan vagy rosszallást kifejezve néz; b.) rosszakaratot, ellenséges indulatot érez iránta).


Gyilkos szemmel méregeti – (gyűlölködve, haragtól szikrázó szemmel nézi).


Gyöngyözik a szeme – (könnyezik, könnybe lábad a tekintete).


Hályog van a szemén – (félrevezetve vagy elfogultan nem a valóságnak megfelelően látja, ítéli meg a dolgokat).


Hol volt a szeme? / Hová tette a szemét? – (a.) hogyan lehetséges, hogy nem látta?; b.) hogy választhatott ilyen rosszul?)


Hunyva tartja a szemét – (a.) lecsukva, becsukva tartja a szemét; b.) nem figyel oda, nem vesz róla tudomást).


Jó szeme van – (a.) élesen lát; b.) átvitt értelemben: élesen, gyorsan meg tudja különböztetni az értékest az értéktelentől, a szépet a csúnyától; c.) tudományos kutatásban, tanulásban meglátja, könnyen fölfedezi az összefüggéseket).


Jóllakik a szeme vele – (nem tud betelni a látványával, nem győz eleget gyönyörködni benne).


Kancsal szemmel nézi – (nemtetszéssel, barátságtalanul, ellenségesen nézi).


Karikás szem – (olyan látószerv, amely alatt az orr tövétől kiinduló sötét, ívszerű bemélyedés húzódik, amelyet karika vesz körül).


Káprázik a szeme – (a.) igen erős fény hatására látási zavarai vannak: különféle alakú fény- és színfolt villogását látja; b.) érzékcsalódás játszik vele, képzelődik).


Karikát hány/szór a szeme – (hirtelen fájdalomtól a látása elsötétedik, és színes karikákat vél maga előtt látni).


Kerekre nyitja a szemét – (tágra nyitja a tekintetét).


Keresztben áll a szeme – (a.) kancsalít; b.) láthatóan ittas).


Kerülj csak a szemem elé! – (félig-meddig tréfás fenyegetés: ha találkozunk, meglakolsz te még ezért).


Két szememmel láttam – (nagyon jól láttam).


Kezéből/tenyeréből ernyőt csinál/formál a szeme elé – (erős fény ellen, vagy látása tisztaságának, élességének fokozása kedvéért tenyerét az arca fölé emeli, tartja, hogy beárnyékolja vele szemét).


Kigyúl a fény a szemében – (a.) hirtelen öröm, lelkesedés, boldogság fejeződik ki a tekintetében; b.) látszik rajta, hogy érti a dolgot).


Kigyúl a szeme – (erős érzelem hatására erősen érdeklődni, "csillogni" kezd a tekintete).


Kilopja a szemét is – (nagy tolvaj).


Kimered a szeme – (annyira mereven, feszült figyelemmel és pislogás nélkül néz, hogy kidülled a tekintete).


Kioltja a szeme világát – (megvakítja, elveszi a látását).


Kisírja a szemét – (annyira sír, hogy szeme héja duzzadt és vörös lesz).


Kiszúrja a szemét vele – (a.) szemébe szúrva megvakítja; b.) átvitt értelemben: csekély értékű vagy megalázó dologgal akarja kielégíteni, elhallgattatni).


Kitörüli a szemét neki – (ravaszkodva, aránytalanul csekély ellenszolgáltatással vagy jelentéktelen engedménnyel elégíti ki).


Kit látnak szemeim?! – (meglepődést fejez ki: te vagy itt?!)


Kiverte az ág a szemét – (Tájszó: a.) egy személyt megtört az élet; b.) használati tárgy tönkrement, elnyűtt).


Kocsányon lóg szeme – (kíváncsian, sóvárogva, hosszasan néz, figyel).


Kopog a szeme az éhségtől – (nagyon éhes).


Ködbe borul a szeme – (a látása elhomályosodik).


Könny facsarodik a szemébe – (maró, szúró érzés, illetve nyomasztó keserűség kíséretében könny tolul a szemébe).


Körbe jár a szeme – (végigjártatja tekintetét a körülötte vagy előtte levő személyeken, dolgokon).


Lecsuklik/lecsukódik/leragad a szeme – (a rajta erőt vevő nagy fáradtság, vagy szinte bénító álmosság következtében akaratlanul is lecsukódik a szeme).


Leesik/lehull a hályog a szeméről – (előzetes félrevezetettség vagy elfogultság után most már tisztán lát, a valóságnak megfelelően látja a dolgokat).


Legel a szeme rajta – (jóleső érzéssel vagy mohó érdeklődéssel sokáig nézi).


Lesüti a szemét – (szégyelli magát).


Letépi/leveszi a hályogot a szeméről – (az eddig félrevezetettnek, elfogultnak feltárja az igazságot, a valóságot).


Lezárja a szemét – (a.) behunyja a szemét, rendszerint hogy elaludjon; b.) meghal, eltávozik az élők sorából).


Majd felfalja a szemével – (mohón vágyakozva szemléli, kívánja).


Majd felnyársalja a szemével – (látható haraggal, gyűlölettel néz rá).


Majd kiég/kisül a szeme – (nagyon szégyelli magát).


Majd kiesik a szeme – (nagyon csodálkozva vagy vágyakozó kíváncsisággal néz, figyel).


Majd kifordul a szeme – (a.) nagyon kidülled a látószerve; b.) nagyon csodálkozva vagy vágyakozó kíváncsisággal néz, figyel).


Majd kinézi a szemét – (nagyon erősen nézi).


Majd kiszúrja a szemét – (közvetlenül előtte van, és mégsem látja).


Majd kiugrik a szeme – (feszült figyelemmel tekintetét meresztve néz).


Majd kiugrik a szeme az éhségtől – (nagyon éhes).


Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem – (mások kis hibáját is észreveszi, felrója, de a maga nagy hibáit észre sem veszi).


Még a szemét is ellopná/kilopná – (mindenét ellopná, nagy zsivány).


Megakad a szeme rajta – (felfigyel rá, feltűnik neki).


Megáll a szeme rajta – (feltűnik, megtetszik neki, és ezért egy ideig nézi).


Megnő a szemében – (értékét, erkölcsi súlyát egy személy nagyobbra becsüli, mint eddig).


Megpihen a szeme rajta – (kedvteléssel, önfeledten, hosszasan nézi).


Mélyen néz a szemébe – (a.) figyelmesen, fürkészőn néz rá; b.) önfeledten, hosszan néz rá).


Mindene megvan, amit szeme, szája kíván – (bőségesen el van látva mindennel).


Mindent a szemnek, semmit a kéznek – (csak nézni szabad, de hozzányúlni nem).


Mindenütt ott a szeme – (kíváncsian mindenre figyel).


Nagy szeme van neki – (Tájszó: nagy ára, becse, értéke van).


Nagy szemeket mereszt / nagy szemekkel néz rá – (csodálkozva néz rá).


Nagyobb a szeme, mint a gyomra – (több ételt szedett ki a tányérjára, mint amennyit meg bír enni).


Nedves szem – (könnyektől áztatott, könnybe lábadt látószerv).


Négy szem közt beszél vele – (egy másik személlyel beszél úgy, hogy csak ők ketten vannak jelen).


Nem hisz a szemének – (hihetetlennek tartja azt, amit lát).


Nem jó szemmel nézi – (helyteleníti, ellenzi azt, amiről szó van).


Nem lát a szemétől – (az előtte levő dolgot sem veszi észre).


Nehéz a szeme – (álmos, aludni szeretne).


Nincs hátul szemem! – (méltatlankodó vagy ingerült mentegetőzés: hogyan láthassam azt, ami mögöttem van?)


Nyitott szemmel alszik – (éberen, nem mélyen alszik).


Nyitott szemmel nézi a világot / jár a világban – (érdeklődően, a lényeget átlátva figyeli az élet jelenségeit).


Odavág a szemével – (Népies: hirtelen rátekint, odakacsint).


Olyan szeme van, mint a sasnak – (messzire, élesen, kitűnően lát).


Örökre lecsukódik/lezárul a szeme – (meghal, eltávozik az élők sorából).


Örül, mint vak Laci a fél szemének – (nagyon örül).


Összefolyik a szeme előtt / a szemében – (nem látja egy eléje táruló kép részleteit, homályosan, zavarosan lát).


Összefolyik a szeme előtt a világ – (rosszullét miatt elájulás környékezi, és nem látja, ami körülötte van).


Összehunyorítja a szemét – (szemhéját szűk nyílásra összehúzza).


Összenéző szem – (befelé néző kancsal látószerv).


Összetett szem – (Állattan: az ízeltlábú állatok, például a rákok, rovarok számos egyszerű szemből felépített sajátos látószerve).


Párnás/táskás szem – (olyan látószerv, amelynek az alsó szemhéján a petyhüdt bőr kiöblösödik).


Porhintés a világ szemébe – (hiba, csalás rosszindulatú elleplezése csalóka, megtévesztő szavakkal, cselekedetekkel, látszatintézkedésekkel).


Port hint a szemébe – (megtéveszt, félrevezet egy személyt, hogy egy hibát, csalást ne vegyen észre).


Puszta/szabad szemmel – (szemüveg, távcső vagy nagyító, mikroszkóp nélkül).


Ráfér a szemére – (Népies: nem restelli, nem szégyelli).


Rajta függ a szeme – (kedvteléssel, önfeledten, hosszan nézi).


Rajta van a szeme – (a.) tekintetét rajta nyugtatja; b.) Átvitt értelemben: cselekedeteit, sorsát figyelemmel kíséri).


Rajta van a világ szeme – (őt/azt figyeli sok ember).


Repked a szeme – (szemhéja idegesen rángatódzik).


Rossz szemmel néz rá – (ellenséges indulatot érez iránta).


Sanda szemmel nézi – (a.) félig lehunyt szemmel, kíváncsiskodva, fürkészve, esetleg oldalról néz; b.) átvitt értelemben: ellenségesen, gyanakodva nézi, szemléli, figyeli, ártó szándékkal nézegeti).


Szálka a szemében – (bosszúságot okoz neki, és ezért el akarja távolítani, meg akarja szüntetni, szabadulni akar tőle, neheztel rá).


Száraz szemmel nézi – (a.) nem hatódik meg a látványán; b.) nem tud sírni az alkalom, a látvány miatt, pedig a sírás lenne az odaillő magatartás).


Szem-szájnak ingere – (étvágygerjesztő hatású, finom enni- és innivaló).


Szem elől téveszti – (a.) nem tudja tovább figyelemmel kísérni; b.) akaratlanul figyelmen kívül hagyja).


Szeme elé idézi – (egy emlékképet fölelevenít róla).


Szeme elől eltéveszti – (Régies: megfeledkezik róla, nem veszi tekintetbe).


Szeme, szája eláll a meglepetéstől/csodálkozástól – (nagyon meglepődik, nagyon elcsodálkozik, elbámul vagy meghökken).


Szeme rátapad – (olyan vágyakozva vagy érdeklődéssel néz rá, hogy nem tudja róla levenni a tekintetét).


Szem nem látta, fül nem hallotta dolog – (kimondhatatlan szép, nagyszerű dolog).


Szem nem marad szárazon – (a meghatottságtól, együttérzéstől, szomorúságtól mindenki sír, könnyezik).


Szeme van a labdájának – (Sport: jól van irányítva, pontosan a kívánt helyre jut a labdája).


Szemébe mond – (nyíltan, őszintén közli vele akár a kényes dolgot is).


Szemébe néz – (nem hátrál meg előle).


Szemébe ötlik – (hirtelen meglátja, észreveszi).


Szemébe vágja – (sértőt mond neki).


Szemére hányja/veti neki – (egy hibát enyhén vádolva, hibáztatva felpanaszol neki).


Szemét álomra hunyja – (aludni kezd).


Szemet huny fölötte – (elnézően úgy tesz, mintha nem látná, nem vesz tudomást róla, nem törődik vele).


Szemét majd kiégeti a szégyen – (nagyon szégyenli magát egy hiba, bűn miatt).


Szemét morcolja – (hunyorít, illetve összehúzza a szemöldökét, hogy jobban, élesebben lásson).


Szemet szúr – (egy személy magatartása, cselekedete rosszallást, elítélést vagy irigységet kelt).


Szemével simogatja – (gyengéd szeretettel néz rá).


Szemmel látható – (könnyen belátható, bizonyításra nem szorul).


Szemmel ver – (megbabonáz, varázslással rosszat akar neki).


Szemre sokat mutat – (Népies: látszatra sok).


Szikrát/szikrákat hány/szór a szeme – (a.) fájdalmában úgy érzi, hogy csillagokat lát; b.) erős érzelem, különös düh, harag hatására feltűnően csillog a szeme).


Szikrázó szem – (heves indulatot, dühöt kifejező tekintet).


Szúr a szeme – (a.) szúró fájdalmat érez a látószervében; b.) átvitt értelemben: szigorú, átható tekintettel néz rá).


Szúrja a szemét – (a személy, eset, dolog látványa lelki fájdalmat, bosszúságot okoz neki).


Tágra nyitott szemmel – (a látványtól meglepve, csodálkozva).


Táncolnak a betűk a szeme előtt – (fáradtság vagy betegség miatt olvasás közben vibrál a szeme).


Tátva marad a szeme – (nagyon elcsodálkozik).


Többé ne kerülj a szemem elé! – (látni sem akarlak többé!)


Tüzel a szeme – (heves, szenvedélyes, erős vágy tükröződik a tekintetében).


Úgy áll a szeme, mint a vasvilla – (dühösen, haragosan néz).


Üres szemmel – (semmibe néző, kifejezéstelen, semmiféle érzést nem mutató tekintettel).


Van szeme / hogy van szeme? – (Népies: nem restelli, nem szégyelli magát, mikor pedig lenne miért).


Van szeme hozzá – (érzéke van, ért hozzá).


Van szeme megtenni – (Népies: képes rá, szégyenérzete nem tartja vissza, hogy megtegye).


Vasvilla szemeket mereszt rá / vasvilla szemekkel néz rá – (dühösen, haragosan néz rá).


Véres szem – (a.) vérrel aláfutott látószerv; b.) átvitt értelemben: szenvedélytől, dühtől vérbe borult, illetve a szenvedély tüzében égő látószerv).


Vibrál a szeme – (rebeg, repdes a tekintete).


Vigyáz rá, mint a szeme fényére – (nagyon vigyáz rá).


Villámokat szór a szeme – (feltűnően látszik a tekintetén, hogy dühös).


Viszket a bal/jobb szemem – (babonából ebből arra következtetek, hogy nagy örömöm/bánatom lesz).


Visszatér szemébe a fény – (újra csillogó, élettel teli, életkedvet sugárzó lesz a tekintetet).


Közmondások

Szemet szemért, fogat fogért – (a rossz bánásmódot, gonoszságot hasonlóval szokták viszonozni).


Több szem többet lát – (ha többen megnéznek, szemügyre vesznek egy dolgot, könnyebben észreveszik a hibáit, az egyén ítéleténél megbízhatóbb a többségé).szem (főnév II.)

Wheat.jpg

Kicsi vagy apró rész, amely szabályos alakú.

A malom őrli a búzaszemeket. A gyerekek egy szemet sem hagytak a süteményből. A háló szemeit néha meg kell javítani.


Eredet [szem < ómagyar: szem < ősmagyar: szüm, szün < akkád: seim (szem) < sumér: seám, siám (gabonaszem) < se (gabona) + ám (mag)]


További részletezés

1. Átvitt értelemben: Növényi mag; némely mezőgazdasági növény, főleg a kalászosok, kukorica magja.

Az asszony egy kosárba morzsolja a kukorica szemeket. A gazda elégedett, mert sok szem van a kalászban.


2. Átvitt értelemben, népies: Kalászos növény, főleg a búza termésének halma vagy nagyobb mennyisége.

A szekéren csak szem van, zsákokban. A szemet a gazda a malomba viszi őrlésre.


3. Átvitt értelemben: Fürtös termésnek egy-egy gyümölcse vagy általában kisebb gömb vagy tojásdad alakú gyümölcsből egy-egy darab.

A gyerek egyenként csipegeti le a ribizli szemeit. A szőlő szemei egy tálon kínálják magukat.


4. Átvitt értelemben: Apró rész; egyforma elemi részek sorozatából álló tárgyak egy-egy ilyen kis része, darabja.

A lány nyakában a gyöngysor szemei egyformák. Az arany nyaklánc szemei egy medált tartanak.


5. Átvitt értelemben: Apró darab; általában egyforma, rendszerint kisebb tárgyak közül egy-egy darab.

Mind egy szemig kiette a gyerek a tányérból a süteményt. Egy szem sem maradt a tányéron.


6. Átvitt értelemben: Esőcsepp, hópehely; apró csapadékrész.

Nagy szemekben hull a hó. Az eső nagy szemekben kopog az ablakon.


7. Átvitt értelemben: Nagyon kis mennyiség, nagyon kevés.

A férfi az idegen helyen a zaj miatt egy szemet sem tudott aludni. Egy szemet sem haladt előre a munka.


8. Átvitt értelemben: Kézimunka elem; egy kötött vagy horgolt ruhadarabnak, tárgynak a fonál egyszeri hurkolásával, áthúzásával készült eleme.

A kötött pulóveren szép mintába állnak össze a szemek. A horgolt terítő szemei egyenletes nagyságúak.


9. Átvitt értelemben: Hurkolt lyuk egy hálón vagy más kötött tárgyon.

A halászháló erős szemei megtartják a sok kifogott halat. A szemeket a halász időnként leellenőrzi, kijavítja.


10. Átvitt értelemben: Hajtás-kezdemény; fa és bokor hajtásán a levelek tövében fejlődő egy vagy több alvó rügy, amelyből a következő évben hajtás, levél vagy virág fejlődik.

A gazda a szőlővesszőkön a szemeket vizsgálja. A gyümölcsfa szemei megduzzadnak tavasszal.


11. Átvitt értelemben, tájszó: Lyuk a sajt, vagy kelesztéssel készült tésztaféle, kenyér belsejében.

A család a nagy szemű sajtot szereti. Az asszony jól megkeleszti a kenyeret, így nagy szemek vannak benne.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Az utolsó szemig – (teljesen, kivétel nélkül).


Egy szemet sem – (egyáltalán semmit).


Fordított szem – (kötésben a szál előretevésével hátulról lekötött szem).


Fut a szem – (a harisnyán az egymásba fűzött hurkok egymás után kibomlanak).


Megszalad a szem a harisnyán – (kezd leszaladni a szem a harisnyán).


Sima szem – (kötésben elölről lekötött szem – a fordított vagy cifra szemmel ellentétben).


Szalmára sok, szemre kevés – (Népies: csak látszólag jó a termés).


Szemet szaporít – (kötésben vagy horgolásban új hurkot ad a sorhoz).szem (melléknév II.)

1. Átvitt értelemben: Egy darab (mag, gyümölcs).

A férfi két szem szőlőt kapott be. A gombócba több szem rizs is kerül, nem csak hús.


2. Átvitt értelemben: Egy kevés, kis mennyiségű (apró tárgy).

A tálon csak egy szem alma maradt. A süteményes tálon egy szem sütemény sem maradt.


3. Átvitt értelemben: Egy-egy (ember, állat), aki/amely kevés számú.

A családnak csak egy szem gyereke van. A tyúkudvarban két szem tyúk kapirgál.


Lezárva 7K: 2012. május 4., 20:08
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)