Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szám szó jelentése

szám (főnév)

Count.jpg

Megszámlált mennyiség, amelyet egységek meghatározott összességének fogunk fel.

A számtan a számokkal végzett műveletekkel foglalkozik. A számok neveit már hamar megtanuljuk.


Eredet [szám < ómagyar: szám < ősmagyar: szám, kham, thöm (szám, tömeg) < dravida: samu (tömeg, sokaság, csomó) < szanszkrit: sam (összes)]


További részletezés

1. Megszámlált mennyiséggel közölt adat, amely egy mérhető dologról, teljesítményről szól.

Az értekezleten csak úgy röpködtek a számok. A termelést jellemző számok mutatják meg, merre tart a gazdaság.


2. Leírt számjegy, amely egy mennyiséget jelöl; egy vagy több összetartozó írásjegy.

Mi most arab számokkal írunk. A római számokat főleg épületeken láthatjuk. Az arab számok keletről terjedtek el.


3. Megkülönböztető jelzőszám, írásos vagy szóbeli megjelölés egy dologra, tárgyra, személyre, ami egy vagy több számjegyből (és esetleg betűből) áll.

Most az egyik legfontosabb azonosítónk az adószám. A személyi igazolványunk számát be kell írni néhány hivatalos nyomtatványra. Az azonosító számok tartalmazhatnak betűket is. Minden autón van rendszám.


4. Átvitt értelemben: Összegzés, kimutatás, amit egy mennyiségről összesítve feljegyeztek és mással egyeztetnek.

A juhász minden ősszel számot adott a nyájról. A gazdákkal számot vetettek, és mindenki megkapta a maga juhait. Ha hiányzott belőle, azt számon kérték tőle.


5. Átvitt értelemben: Jogos járandóság; kiérdemelt, jogosan igényelt hányad, rész a közösen termelt, szerzett értékekből.

A napszámosok hetente megkapták a számukat. A legjobb kaszás kettő helyett is dolgozott, ezért a gazda még egy zsák búzát tett a számára.


6. Átvitt értelemben: Önálló rész sportversenyen, hangversenyen vagy más műsoros előadásban.

Az öttusázó öt számban indul. A koncerten ez már a hatodik szám. A legnagyobb sikert az együttes új albumának első száma aratta.


7. Átvitt értelemben: Kiadott példány; újság, folyóirat vagy más időszaki szellemi termék egy időben megjelenő, azonos tartalmú és sorszámú példányai, illetve ezek közül egy.

Már a nyomdában van a holnapi szám. Kora reggel megvette az újságja friss számát. A régebbi számokat szépen elrakta magának. Megvan a fotómagazin összes száma nála.


8. Nyelvtan: Szavak jellemzője; bizonyos szavak (nevek, igék) olyan jellegzetessége, amelyből kitűnik, hogy a személyek, dolgok közül egyről vagy többről van-e szó.

Minden nyelvben van egyes szám és többes szám. Néhány nyelvben, így a görögben van ezen kívül még kettes szám is van.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Nyelvtani használati megjegyzés

Lásd: egyeztetés


További részletezés

Egyes szám – (az ige toldaléka (vagy ennek hiánya) jelzi, hogy az alany egyetlen személy vagy dolog).

Példaként néhány egyes számú ige: olvasok, tanulsz, írja, takarod

Néhány egyes számú főnév: autó, gyerek, ház, álom


Többes szám – (az ige toldaléka jelzi, hogy az alany egynél több személy vagy dolog).

Példaként néhány többes számú ige: olvasunk, tanultok, írnak, takarják

Néhány többes számú főnév: autók, gyerekek, házak, álmok


Kifejezések

Arab számok – (az évszázadok, sorozatok, osztályok jelölésén kívül a számolásban és a mindennapi életben általában használt leírt mennyiségek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).


Csillagászati szám – (igen nagy, rendszerint a millióknál is nagyobb leírt mennyiség, érték).


Egész szám – (Számtan: a természetes számsor egyik tagja ; például: 3, 4, 5).


Egy szám abszolút értéke – (Számtan: a számjeggyel jelölt számérték az előjeltől (+ vagy –) függetlenül).


Egyszerű szám – (Számtan: pozitív egész szám; például: 3, 4, 5).


Elvont szám – (Számtan: a mértékegység vagy tárgy megnevezése nélkül álló leírt mennyiség).


Fölös számban/számmal – (Régies: éppen elég; éppen elegen).


Kardinális számok – (Régies, elavult, számtan: a természetes számsor tagjai; például: 3, 4, 5).


Képzetes szám – (Matematika: negatív szám négyzetgyöke).


Kerek szám – (Számtan: a.) a 10, illetve a 10-nek egész számú többszöröse, hatványa; b.) egész, nem pedig törtszám; például: 3, 4, 5).


Komplex szám – (Matematika: egy valós és egy képzetes szám összegéből vagy különbségéből álló matematikai kifejezés).


Leltári szám – (az a számsor, amely alatt egy anyag, tárgy a leltárban szerepel).


Összetett szám – (Számtan: olyan szám, amelynek 1-en és önmagán kívül más osztója is van; például: 4, 8, 15).


Páros szám – (Számtan: kettővel maradék nélkül osztható egész szám; például: 4, 6, 8).


Páratlan szám – (Számtan: kettővel maradék nélkül nem osztható egész szám; például: 1, 3, 5).


Racionális szám – (Számtan: a.) két egész szám hányadosa; például: 4/5 = 0,8; b.) ilyen hányadosként kifejezhető bármely szám).


Római számok.jpg

Római számok – (az ókori Rómából származó mennyiségjelölő rendszer, amelyben betűk képviselik a leírt számjegyeket).

A római számok még ma is használatosak törvények számozásánál (például: a 2010. évi CXXIII. törvény) és az uralkodók nevében (például: II. Erzsébet angol királynő). A nagyobb számoknál a római számok bonyolultak, például 1998 római számokkal MCMXCVIII.


Se szeri, se száma neki – (olyan sok van belőle, hogy nem lehet megszámlálni).


Számba vesz/szed – (a.) Régies: elrendezve megszámlálja őket; b.) Régies: rendbe szedi, összeszedi őket; c.) Átvitt értelemben: mérlegelve tekintetbe, számításba vesz).


Számon kér – (a.) elszámolást kér tőle; b.) visszakövetel egy tárgyat dolgot tőle; c.) felelősségre vonja egy dologért).


Számon tart – (a.) tudja a számát; b.) figyelemmel kísér egy ügyet, és számít rá; c.) tudatosan emlékezetében tart, megjegyzi).


Számot ad róla – (a.) elszámol róla az, aki felelős érte; b.) elmondja, amit tud róla).


Számot tart rá – (magának követeli a szóban forgó dolgot, fenntartja az igényt, hogy az övé legyen; számít rá)

A gazda számot tart a jogos örökségére. A feleség számot tart a férje hűségére.


Számot tesz – (fontos neki, jelentékeny számára a dolog).


Számot vet – (Régies: a.) számításba vesz, tekintettel van rá; b.) felelősségre vonja őt; c.) anyagi dolgot elszámol vele).


Számot vet magával – (helyzetét, körülményeit és a lehetőségeit megfontolja).


Szaporítja a számát – (élőlények, társadalmi, szellemi jelenségek csoportját mennyiségileg növeli).


Szép számban/számmal – (meglehetősen sokan).


Tört szám – (Számtan: olyan szám, amelyet nem lehet maradék nélkül egy másik számmal elosztani az 1-en és önmagán kívül).


Túlnyomó számban – (a.) nagyon sokan; b.) az esetek vagy a jelenlevők többségében).


Valós/reális szám – (Matematika: nem képzetes szám; olyan szám, amely nem negatív szám négyzetgyöke; például: 3; 3,14; 4,5; 5).


Vegyes szám – (Számtan: olyan szám, amelyben egész szám és valódi tört is van).Lezárva 7K: 2013. április 1., 14:18
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)