Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nagy szó jelentése

nagy (melléknév)

Big.jpg

Az átlagosnál több (értékű, súlyú, mennyiségű), illetve olyan (állapotú, hatású, tulajdonságú), amelynek mérete, ereje már számottevő.

A gyerekek nagy zajt csapnak. Ha nincs elég bevétel, akkor nagy baj van a cégen belül. A gép nagy erőt képes kifejteni. A repülő nagy sebességgel haladó légijármű.


Eredet [nagy < ómagyar: nagy < ősmagyar: nah, madü (nagy) < dravida: nedu, nettu (nagy, hosszú) < migu (bővül, nő)]


További részletezés

1. Jókora helyet elfoglaló (test, tárgy, terület), amely a térből viszonylag sokat igénybe vesz; terjedelmes.

A szoba közepén egy nagy asztal áll. A ház nagy alapterülete nem tűnik fel a nagy telken.


2. Minden irányban messze kiterjedő (térség, terület).

A ház nagy alapterülete nem tűnik fel a nagy telken. A nagy síkságot átszeli a vasút.


3. A szokott vagy kívánt méreten túli (test, tárgy, dolog), amely kiterjedésben, tágasságban több, mint más hozzá hasonló dolog.

A kovácsnak nagy keze van. A kövér ember nagy hasára nagy nadrág kell.


4. A szokásosnál magasabb; egy szintet meghaladó (személy, élőlény, tárgy, dolog).

A nagy fiúk jobban tetszenek a lányoknak az alacsonyabbaknál. Az élet néha nagy követelményeket állít az emberrel szemben.


5. Jelentékeny mélységű, illetve vastagságú (víz, hó, sár).

A nagy sárban könnyen elakad a kocsi. A nagy hóban térdig süpped az ember.


6. Megnövekedett (víztömeg), amely áradás miatt mélységben és terjedelemben több lett.

A sok eső miatt nagy patak lett a keskeny vízfolyásból. A nagy folyó alig fér el a gátak között.


7. A szokásost meghaladó (hossz, távolság), amely bizonyos szempontból jelentékenynek tekintett hosszúságú vagy terjedelmű lett; hosszú.

Járművel nagy távolságot lehet megtenni egy nap alatt. A család nagy útra indul a nyáron: együtt bejárják az egész országot.


8. Csak a fő szempontokra kiterjedő (megállapítás, dolog), amely nem veszi figyelembe a részleteket.

A jelentés csak nagy általánosságban foglalkozik a problémával. A regény csak nagy vonalakban ragaszkodik a történelmi tényekhez.


9. Nagybetűvel írt vagy nyomtatott (leírt beszédhang).

A kisgyerek leírja a nagy O-t. Ezt a mondatot nagy E-vel kezdtük.


10. Viszonylag fejlett (személy, főleg gyermek), aki korához képest elég magas, kellő érettségű testileg-lelkileg.

Milyen nagy fiú lettél! A nagy lányok nem törődnek a velük egykorú fiúkkal.


11. Viszonylag idősebb (személy, főleg gyermek), aki már nem számít kicsinek.

Az asszonynak már nagy gyermekei vannak, már iskolások. – Te már nagy fiú vagy, vigyáznod kell az öcsédre.


12. Számos egyedből álló (csoport).

A téren nagy tömeg gyűlik össze. A halászok nagy halrajra találnak.


13. Jelentős területre vonatkozó (hatás, jelenség, dolog), amely sok emberre, dologra terjed ki; széleskörű.

Régen nagy járványok pusztítottak a lakott területeken. Az áruház nagy választéka sok vásárlót vonz.


14. Tetemes mennyiségű (összeg), amely a szokottnál, a vártnál, a kívántnál több.

A nyertes örül a nagy nyereménynek. Az állam a sok adóval nagy bevételre tesz szert. A vállalkozás megsínyli a nagy kiadásokat.


15. Sokáig tartó (idő); nehézséget, gondot jelentő (tevékenység, történet).

Van, amikor egy év is nagy időnek számít. A most nyugdíjba menő férfi úgy gondolja, hogy nagy ideje volt, amikor először munkába állt. Nagy története van az idős házaspár együtt töltött éveinek.


16. Az évek száma szerint előrehaladott (kor); sok eltelt (idő).

Az idős ember nagy kort ért el: most ünnepelte a századik születésnapját. A templom ötszáz évnél nagyobb múltra tekint vissza.


17. A szokottnál, a vártnál erősebben, jobban megnyilvánuló (természeti vagy lelki folyamat, jelenség).

A síkságon nagy vihar vonul végig. Nagy öröm a karácsony a gyerekeknek.


18. A szokottnál erősebben megnyilvánuló (cselekvés, emberi megnyilatkozás, magatartás).

Az áruház nyitásakor nagy tolakodás támadt a tömegben. A bérház udvarán nagy veszekedés volt az este.


19. Rendkívüli arányú, jelentős következményekkel járó (esemény, állapot).

Amikor az övék lett a főnyeremény, nagy szerencse ért egy családot. A gyors beavatkozással sikerült a nagy bajt elkerülni.


20. Sok részvevővel tartott (rendezvény, ünnepély), a szokottnál fényűzőbben rendezett és bőségesebb evés-ivással járó (lakoma, vendégség).

A szülők nagy lakodalmat rendeztek a fiataloknak. A nagy bálon rengeteg ember volt.


21. Egy szempontból fontos, jelentős (személy, esemény, dolog); bizonyos tekintetben nevezetes (alkalom).

Az újságokban nagy hír jelent meg. A nagy nap elérkezett: ma elkezdődik a vakáció.


22. Egy személyt, csoportot erősen foglalkoztató (tevékenység, dolog), ami teljesen leköti, minden erejét igénybe veszi.

A tervező iroda nagy munkában van. A családnak nagy feladat a nyári utazás megszervezése.


23. Fontos alkalmakkor viselt, ünnepi (ruha).

Az asszony nagy estélyit vesz fel. A nagy díszegyenruhát csak kivételes alkalmakkor viseli a tábornok.


24. Jelentős szerepet játszó (személy), aki befolyása, helyzete, beosztása, tehetsége miatt a többi ember közül kiemelkedik.

Michelangelo nem csak a saját korának volt nagy művésze. A színészek közül sok nagy név maradt fenn a két világháború közötti korból.


25. Jelentős hatalommal rendelkező (személy).

A nagy király elé járulnak a követek. A nagy istenhez imádkoznak a papok.


26. Minőségével kiemelkedő (képesség, dolog), amely kiváló, kitűnő.

A gyerek nagy eszére hamar felfigyelt a tanár. A lány nagy szíve megesett a kis állaton.


27. Szenvedélyes (személy), aki egy elfoglaltságot, szórakozást, sportot különös kedvvel, kedvteléssel űz.

A nagy kártyás társaság minden este játszik néhány partit. A nagy bélyeggyűjtőnek több albumos gyűjteménye van.


28. Egy meggyőződést, felfogást szenvedélyesen valló (személy).

A család nagy katolikus. A politikus nagy keresztény lett.


29. Eggyel idősebb generációjú (személy), mint a jelenleg élők.

A nagymamámhoz megyünk ebédre. A nagyszülők boldogsága az unoka megszületése.


30. Történelmi jelentőségű (személy), aki a történelem tanúsága szerint kiemelkedő uralkodó vagy más jelentős személy volt; (a neve előtt nagy kezdőbetűt használunk).

Nagy Péter cár modernizálta az Orosz Birodalmat. Nagy Lajos király jelentős magyar Árpád-házi uralkodó volt.


31. Fokozást fejez ki egy állapot, tulajdonság, minőség esetén.

A katona nagy hős lett a csatában. A nagy tudós Nobel-díjat kap.


32. Zene: Bővebb terjedelmű (hangköz), amely a két hasonló nevű és egyaránt használatos hangköz közül a másiknál fél hanggal szélesebb.

A dallamban nagy szekund hangzik. A zongorista nagy tercet szólaltat meg a zongorán.


33. Zene: Az egyvonalasnál két oktávval mélyebb (hang).

Az ütem nagy c-vel kezdődik. A zongorán nagy f-et üt le a zongorista.


34. Régies: Kiemelkedő vagyonú (személy, család).

A nagy gazdáé a falu határában levő földek fele. A nagy kereskedő család évszázadok óta gyarapítja vagyonát.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A nagy átlag – (az emberek jelentős többsége).


A nagy francia forradalom – (Történelem: az 1789-i franciaországi fegyveres felkelés a feudalizmus megdöntésére).


A nagy októberi szocialista forradalom – (Történelem: az 1917 októbere végén Oroszországban kitört fegyveres felkelés, amely létrehozta a kommunista szovjetállamot).


A nagy palóc – (Mikszáth Kálmán, író).


A nagy szfinx – (egy szűkebb vagy tágabb közösség előtt titokzatos, kifürkészhetetlen személy, szervezet, probléma).


A nagy világ – (a.) a haza határain túl levő országok, földrészek, külföld; b.) a hazai, az otthoni szűk kereteken kívül eső társadalom, illetve ennek élete).


A nagy világban – (távol otthonától, a maga szűk körén, közvetlen környezetén kívül).


Csak ne olyan nagy hévvel! – (nyugodtabban fogj hozzá, mérsékeld magad!)


Elindul a nagy világba – (maga sem tudja, hova akar menni).


Ez az ember nagy kérdőjel számára – (egy személy teljesen értetlenül áll egy másikkal szemben, mert egyénisége, viselkedése rejtélyes számára).


Jön/itt van a nagy fúróval – (Argó: jön vagy itt van mindent lehengerlő, mindenkit felülmúló ötletével).


Kisebb gondja is nagyobb annál – (ezzel törődik legkevésbé).


Kisebb gondom is nagyobb annál – (sokkal nagyobb problémáim vannak, mint ez).


Még kezében van a nagy adu – (még nem mondta ki a legfőbb érvet).


Nagy a feje, búsuljon a ló – (nem érdemes búslakodni rajta; oda se neki; vigadjunk).


Nagy a szája/pofája – (a.) többet beszél a kelleténél; b.) hangoskodva felesel; c.) ízléstelenül dicsekszik, henceg).


Nagy ára van neki – (nagyon megbecsülik).


Nagy árat fizet érte – (keservesen megbűnhődik miatta).


Nagy átlagban – (felületesen, hozzávetőlegesen, hamarjában megbecsülve).


Nagy baj az agybaj! – (nem jó az, ha egy ember ennyire feledékeny vagy nehézkes észjárású).


Nagy becsű – (Régies: a.) jelentős értékű, becses; b.) levél szövegében udvarias kifejezés).


Nagy benne a szusz – (Tájszó: nagyon öntelt, gőgös).


Nagy darab ember – (jól megtermett testű ember).


Nagy fába vágta a fejszéjét – (nehéz dologba fogott).


Nagy fán terem – (nehéz hozzájutni).


Nagy fát mozgat – (Régies: nehéz, erejét szinte meghaladó vállalkozásba fog).


Nagy feneket kerít/kanyarít neki – (a.) nagyon részletesen mondja el; b.) túlzottan nagy fontosságot tulajdonít neki).


Nagy garral – (a.) a helyzethez nem illő hangossággal; zajos külsőségekkel; b.) Régies: lenéző gőggel, fennhéjázva).


Nagy gőzzel – (a.) gőzgép nagy/teljes sebességgel működik; b.) egy gőzzel hajtott jármű nagy/teljes sebességgel halad; c.) Átvitt értelemben: ember nagy lendülettel, kedvvel végez egy tevékenységet, munkát, teljesít egy feladatot).


Nagy gyerek – (gyerekesen viselkedő felnőtt).


Nagy ház – (Népies: a mindig tisztán tartott, ritkán használt nagyobb szoba egy kétszobás paraszti lakóépületben).


Nagy hős – (Ellentétes értelemben: gyáva alak, ember, aki csak szájával bátor).


Nagy idő van már – (Népies: későre jár az idő).


Nagy idők – (dicsőséges vagy jelentőségteljes eseményekben gazdag korszak).


Nagy iram – (gyors haladás).


Nagy jelenet – (a.) Művészet: színdarabnak az a része, rendszerint az utolsó előtti felvonás vége, amikor a bonyodalom szálai összefutnak, és az összeütközés a legerősebben robban ki; b.) egy eseménysor csúcspontja).


Nagy jó uram – (Régies, történelem: nemesek megszólítása nem nemesek részéről).


Nagy kan – (nagyon érzéki, a szokásosnál fokozottabb nemi életet élő férfi).


Nagy kanállal eszik – (a.) bőséges ebédre/vacsorára hivatalos; b.) sokat és jót eszik; c.) sokat költekezik).


Nagy kritikus – (gyakran bíráló ember, akinek mindenre van bíráló megjegyzése, véleménye attól függetlenül, hogy ért-e hozzá vagy sem).


Nagy keletje van – (sokan szeretnék megvenni, kapós).


Nagy képpel mond/állít – (fontoskodva szól róla).


Nagy kérdés – (a.) nehezen megoldható feladat, probléma; b.) nagyon bizonytalan dolog).


Nagy kő esett le a szívéről – (sok gondtól, nyomasztó szorongástól megszabadulva megkönnyebbült).


Nagy kő nyomja a szívét – (mély bánata, szomorúsága van).


Nagy követ dob a kútba / nagy követ mozgat – (jelentős dologra vállalkozik).


Nagy kutya – (a.) ravasz, fondorlatos, fortélyos személy, akinek az eszén nehéz túljárni, akibe nem jó belekötni; b.) szoknyavadász férfi; c.) befolyásos, magas rangú személy).


Nagy lábon él – (költekező, fényűző életmódot folytat).


Nagy legény – (a.) dicsekvő ember; b.) derék gyerek).


Nagy lélegzet – (hosszú, mély levegővétel).


Nagy mellénye van – (elbizakodott, túlságosan nagy az önbizalma).


Nagy menő – (a.) Sport: kiváló, nagy eredményeket elért sportoló, olyan versenyző, aki távolsági versenyeken erős iramot diktál; b.) Átvitt értelemben: olyan személy, aki nagyarányú, gyanús vállalkozásokkal foglalkozik; nagystílű szélhámos; c.) Átvitt értelemben: olyan személy, akinek minden sikerül, az élet élvezője; életművész).


Nagy mester – (furfangos ember).


Nagy paraszt – (nagyon durva, modortalan ember).


Nagy sor az / nagy sora van annak – (Régies, népies: nem olyan egyszerű ügy).


Nagy szeme van neki – (Tájszó: nagy ára, becse, értéke van).


Nagy szemeket mereszt / nagy szemekkel néz rá – (csodálkozva néz rá).


Nagy szó – (jelentős előrelépés, fontos eredmény).


Nagy szükség – (széklet ürítés).


Nagy természete van – (Népies: a.) egy személy akaratos, makacs; b.) egy személy nemi ösztönének kielégítésére mohón, mértéktelenül törekszik).


Nagy vitéz – (hősködő, csak sokkal gyengébb ellenféllel szemben bátor ember).


Nagy véleménnyel van róla – (sokra becsüli, kedvező véleménye van róla).


Nagy vonalakban – (legfontosabb jellemző, alapvető részletekben; nem részletesen).


Nagy vonásokban – (a lényeges szempontokat kiemelve, röviden összefoglalva).


Nagyobb a szeme, mint a gyomra/szája – (több ételt szedett ki a tányérjára, mint amennyit meg bír enni).


Nem nagy művészet – (nem kell hozzá különösebb ügyesség, hozzáértés vagy bátorság).


Nem olyan nagy baleset – (nem jelentős szerencsétlenség, baj).


Tied a nagy világ – (az élet minden lehetőségét kedvedre kihasználhatod).nagy (határozószó)

Komoly mértékben; amikor a szóban forgó dolog nagysága, jelentősége, mérete, fontossága, vagy éppen kicsi, lényegtelen volta már fokozottan számottevő.

A leves nagy hirtelen kifut a fazékból. A munkával nagy gyorsan kell végezni.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezés

Nagy néha – (nagyon ritkán; alig előfordulva).nagy (főnév)

Idősebb gyermek a fiatalabbakhoz viszonyítva.

A nagyok vigyáznak a kicsikre. A szülők elvárják a nagy segítségét.


További részletezés

1. Gyermeknyelv: Felnőtt személy.

A nagyoknak szabad, a gyerekeknek nem. A nagyok nem engedik, hogy sokáig fenn maradjon a gyerek.


2. Jelentős személy, aki kiemelkedik a közösségből.

A tanár nagyra tartja a szorgalmas tanulót. A nagyok nevét megőrzi a történelem.


3. Vezető személy; fontos beosztású, szerepkörű ember.

A háznagy vezeti az ünnepséget. A tengernagy kiadta a parancsot.


4. Átvitt értelemben: Nehezebb feladat; egy folyamat, munka nehezebb vagy nehezebben elviselhető része.

Még hátra van a munka nagyja. A katonák bíznak abban, hogy a hadgyakorlat nagyján már túl vannak.


5. Népies: Terjedelmesebb darabok egy egynemű részekből álló tömegben.

Az asszony kiválogatja az alma nagyját. A gazda a termés nagyját fedett helyre hordja.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Apraja-nagyja – (egy közösségen belül mindenki, a gyermekek és a felnőttek együtt).


Az ország nagyjai / alattvaló nagyok – (Történelem: a király közvetlen hatalma alatt álló főurak).


Gondol egy nagyot és merészet – (arra a váratlan elhatározásra jut, hogy...)


Most jön a nagyja – (Népies: a feladat, munka nehezebb része következik most).


Nagyban – (a.) jelentős mennyiségben, tételekben, nagyüzemi módon, eszközökkel; b.) jelentős pénzösszegben; c.) jelentős arányokban; d.) jelentős mértékben; e.) egy cselekvés azon a pontján, amikor az már teljes erővel, hatásfokkal folyik; javában).


Nagyban adja – (gőgösen, nagyzolóan viselkedik).


Nagyban és egészben – (mindent figyelembe véve, általában, lényegében).


Nagyban kereskedik – (a.) nem kiskereskedelmet végez, hanem nagy tételben árusít; b.) Átvitt értelemben: nagy dolgokkal foglalkozik, széles körű tervei vannak).


Nagyban megy a játék – (egy ügyben jelentős érdekek forognak kockán).


Nagyban megy a rongyrázás/rongyszedés – (a.) feltűnően nagymértékben költekezik, nagylábon él, előkelősködik; b.) igen nagy arányokban csinálja).


Nagyban van vele – (feltűnően jó barátságban van vele, sülve-főve együtt vannak).


Nagyjából teszi – (Régies, népies: nem végzi pontosan a munkát; felületesen végzi, elnagyolja).


Nagyra becsül/tart – (a.) magasra értékel; b.) szépnek, jónak talál).


Nagyra hivatott / nagyra tör – (fontos tetteket akar véghez vinni, hírnévre törekszik).


Nagyra lát – (Régies, népies: kevély, nagyravágyó ember).


Nagyra tartja magát – (a.) nagyon felértékeli magát; b.) kiváló embernek gondolja magát).


Nagyra vágyik – (jelentős céljai vannak).


Nagyra van vele – (büszkélkedik, dicsekszik vele).


Nagyra viszi – (jelentős eredményt, sikert ér el, boldogul az életben).


Nagyokat – (több alkalommal erős mértékben).


Nagyot – (egy alkalommal erős mértékben; kiadósan).


Nagyot hall – (csak az erős hangot hallja, tompa hallású, kissé süket).


Nagyot mond – (a.) rossz szándék nélkül az igazságtól eltérő dolgokat közöl; füllent; b.) fontos dolgot közöl).


Nagyot néz – (elcsodálkozik, meglepődik rajta).


Lezárva 7K: 2013. május 17., 19:31
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)