Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Köt szó jelentése

köt (ige)

Rope.jpg

Odaerősít egy helyre úgy, hogy ne essen le, ne nyíljon szét, ne mozduljon el onnan az odarögzített tárgy, dolog.

Az asszony szárítókötelet köt két fa közé, hogy ki tudjon oda teregetni. A tengerész a súlyt a kötél végére köti. A huszár a lovát a kerítés oszlopához köti. Az anya jó szorosra köti a kisfiú cipőjét.


Eredet [köt < ómagyar: köt < ősmagyar: köt < dravida: kattu (köt)]


További részletezés

1. Egy helyre erősít egy szálat, zsineget úgy, hogy a szál, zsineg végét köréje csavarja, és csomóba fűzve megszorítja.

A gazda a zsák szájára egy záró zsineget köt. A tengerész a vitorlakötelet a hajó oldalán levő csapra köti.


2. Egy ruhadarabot felerősít egy testrészre vagy testrész köré úgy, hogy két végét csomóval összeerősíti, megcsomózza.

Az asszony kendőt köt a fejére. Az anya szalagot köt a lánya hajába.


3. Csomóval, hurokkal odaerősít egy állatot, tárgyat egy kötélhez, zsineghez vagy más ilyen eszköz segítségével egy másik tárgyhoz.

A gazda a szőlőt a karóhoz köti. A lovas a lovát egy fához köti.


4. Derekára erősít egy ruhadarabot, kardot úgy, hogy annak tartó zsinegét, övét, szíját a dereka köré csavarja, és annak két végét csattal vagy csomóval egymáshoz rögzíti.

A tiszt kardot köt a derekára. Az asszony kötényt köt maga elé.


5. Fogságban tart; egy ember (vagy más élőlény) mozgásszabadságát korlátozva egy fához, oszlophoz, egy helyen rögzített ponthoz úgy odaerősíti, hogy onnan el ne szabadulhasson.

Az elfogott tolvajt a csősz a fához köti. Régen egy büntetési mód volt, hogy az elítélt személyt szégyenfához kötötték.


6. Szövetbe csavar; egy (kisebb) élőlényt, egyetlen vegy több darabból álló tárgyat, dolgot egy ruhaneműbe, szövetbe, zsákba belecsavar és annak szárait összecsomózza.

A gazda egy zsebkendőbe köti a pénzét. Az asszony az ételt batyuba köti.


7. Tárgyakat összefog; azonos jellegű tárgyakat bizonyos alakba, csomóba összefog, és egy fonal, zsineg segítségével egybefűz, összeerősít, belőle egy csomót formál.

A virágüzletben az eladó csokorba köti a kiválasztott rózsaszálakat. A gazdaasszony csomókba köti a kertből szárastul kiszedett hagymát.


8. Csomót készít úgy, hogy egy szál, zsineg vagy hosszúkásra tekert anyag behajlított, hurkolt részén annak egyik végét átbújtatja, és a szálat, fonalat szorosra összehúzza.

A varrónő csomót köt a cérna végére. A tengerész hurkot köt a kötél végére.


9. Használati tárgyat készít szálak összeerősítése, fonása, fűzése segítségével.

A halász új hálót köt. A kosárfonó szép kosarakat köt hajlékony vesszőből.


10. Fonálhurkolással készít egy ruhaneműt; kötőgéppel vagy kötőtűvel, kötőtűkre hurkolt fonalakból készít egy ruhafélét.

A nagymama pulóvert köt az unokájának. Az asszony kesztyűt köt a gyerekének.


11. Könyvkötészet: Lapokat összefűz; egy sajtótermék, kézirat, készülő könyv hajtogatott íveit vagy lapjait összefűzi és ragasztással, préseléssel (kemény) táblák közé erősíti.

A nyomdában a kinyomtatott íveket kötik. A könyvkötő kisiparos diplomamunkát, szakdolgozatot köt.


12. Mezőgazdaság: Laza talajt összetart beleültetett növénnyel, fával; megakadályozza, hogy a szél vagy eső elvigye, elmossa egy területről a talajt.

Az akácos jól köti a homokot. Az út mellé ültetett bokrok kötik a laza földet.


13. Műszaki: Szorosan egymáshoz tapaszt egy ragasztó anyag, habarcs, mész több tárgyat vagy építőelemet.

A ragasztó fél óra múlva köt teljesen. A jó habarcs megszáradva szilárdan köti a falat alkotó téglákat.


14. Műszaki: Ragasztóanyag megszilárdul; szilárdsága, kapcsolata erőssé válik más tárgyakkal.

A beton gyorsan köt adalékanyaggal. A jó minőségű cement jól köt.


15. Átvitt értelemben: Egy helyre szorosan odafűz, odakapcsol egy személyt; kényszeríti, hogy onnan el ne távozzon.

A betegség az ágyhoz köti az idős embert. A mérnököt a munkája a vállalathoz köti.


16. Átvitt értelemben: Egy személyt erkölcsileg kötelez; egy kötelezettség vagy más, főleg érzelmi kapcsolat odafűz egy személyhez, helyhez, dologhoz; tettre, feladatra, kapcsolatra kötelez.

Az embert a bankhoz köti az adóssága. A férjet minden szál ahhoz a helyhez köti, ahol a családja van.


17. Átvitt értelemben: Feltételtől tesz függővé egy cselekvést, döntést, megbízást, pozíciót, tettet.

Általános szabály, hogy amit nem kötnek engedélyhez, azt szabad. Az állás betöltését felsőfokú diplomához kötik.


18. Átvitt értelemben: Függővé tesz egy személytől, dologtól; egy személy, ügy sorsát egy másik személy, ügy sorsától teszi függővé; egy személlyel, dologgal elszakíthatatlan kapcsolatba hoz egy másik személyt, dolgot.

A házastársak egymáshoz kötik sorsukat. A közös vállalkozás egymáshoz köti a tulajdonostársakat.


19. Átvitt értelemben: Cselekvésében korlátoz; egy személyt egy ok, körülmény visszatart egy tiltott cselekedet megtételétől.

A katonát az esküje köti. A hivatalnokot a hatásköre köti.


20. Átvitt értelemben: Egyezséget létrehoz két vagy több személy, fél között (bizonyos rögzített feltételekkel).

Az a tiszta dolog, ha a felek írásbeli szerződést kötnek. A használt autó eladásakor adásvételi szerződést köt a két fél. Az egymással harcoló felek végül békét kötnek.


21. Népies: Egy növény virága megtermékenyül, illetve magrügye kihajt, és terméssé fejlődik.

A dinnyés gazda látja, hogy köt a dinnye. A kukorica jól köt, a fejlődő csövek már látszanak.


22. Átvitt értelemben, régies: Nagyon erősen kínálja neki; rá akarja erőszakolni, tukmálni.

A piacon a kofa köti a túlérett paradicsomot. A szőlősgazda fűnek-fának köti a savanyú borát, de nem kell senkinek.


23. Átvitt értelemben, régies: Hivatalt ráerőltet; címet, hivatalt, rangot egy személyre kényszerít.

A főispán a szolgabíróságot az unokaöccsére köti. A város gazdag kereskedője a képviselőséget egy neki lekötelezett fiatalemberre köti.


24. Átvitt értelemben, régies: Varázslattal megront egy személyt, állatot; varázslattal akaratát egy személyre erőlteti anélkül, hogy az tudna róla; balszerencsét, bajt hoz rá; átkot mond rá.

A boszorkány szerelmi igével köti a legényt a lányhoz. A javasasszony a zsugori gazda tehenét köti: elapasztja a tejét.


25. Mozgásában akadályoz, működését gátolja.

Kötve van a nyelvem, a kezem: nem szabad szólnom, cselekednem. Ágyhoz kötött a betegség: fekvőbeteg lettem.


26. Növény termést hoz, virágot ereszt.

Köt a kukorica, mikor selymesedik. Köt a gabona, már szép kalászt növeszt.


27. Vékony szálat ereszt ki egy pók vagy hernyó és azzal magát beburkolja.

Köt a pók és begubózik. A selyemhernyó selyemszálból készült bábba köt.


28. Ragaszkodik az igazához, szándékához; makacskodik.

Nem lehet a gyerekkel bírni, nagyon köti magát. A szamár kötötte magát, nem volt hajlandó elindulni.


29. Vagyonhoz ragaszkodik, tárgyhoz nagyon vonzódik.

A gazda köti magát a birtokához, nem akarja eladni. A szegény ember köti magát a kis földjéhez, nehezen költözik máshová.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Állását/életét/rangját köti hozzá – (Régies: egy ügy megfelelő elintézéséhez annyira ragaszkodik, hogy az állásától/életétől/rangjától is megválik, ha a feltételei, kívánságai nem teljesülnek).


Barátságot/házasságot/ismeretséget köt vele – (baráti/házastársi/ismeretségi viszonyt hoz létre vele).


Batyut köt – (csomagot készít úgy, hogy egy leterített lepedőre vagy kendőre rárakja a holmit, és a lepedő, kendő négy sarkát összecsomózza).


Bele/beléje köt – (a.) civakodást, vitát, veszekedést kezd olyannal, aki nem bántotta; b.) kifogást emel egy dolog ellen, és ezt többé-kevésbé kellemetlenkedő módon teszi szóvá).


Bitóra köt – (Régies: elítéltet halálbüntetésként felakaszt).


Bokorra/bokrára köt – (Népies: olyan csomót készít, amely egyetlen rántással kioldható).


Csomót/görcsöt köt a nyelvére – (nem engedi, hogy szóljon, elmondja a véleményét, gondolatát).


Csomót köt a zsebkendőjére – (emlékeztetőül teszi, hogy a csomó egy dolgot az eszébe juttasson).


Görcsre köt – (úgy rögzíti, hogy a szálak, ágak ne bomoljanak ki könnyen, bogot alkossanak).


Gúzsba köt – (a.) Katonaság, régies: kötelékkel sokszor körbetekerve összefogatja a kezeit és lábait; b.) Átvitt értelemben: intézkedésével vagy magatartásával mozgási, cselekvési szabadságától, fejlődési lehetőségeitől megfoszt egy személyt, dolgot; c.) Átvitt értelemben: szellemi képességeinek kifejtésében akadályoz egy személyt).


Hozzá köti a szerencsét – (azon a véleményen van, hogy csak az által az egy dolog által lesz szerencsés).


Kardot köt – (harcra készül, csatába indul).


Kereket köt – (Régies: a kocsi kerekét lánccal, kötéllel vagy más módon rögzítve forgásában megakadályozza).


Köti a szekerét – (Népies: egy személyhez csatlakozva igyekszik érvényesülni).


Köti az ebet a karóhoz – (a.) erősen fogadkozik, gyanút keltő hangoskodással ígér; b.) konokul állít egy dolgot, makacsul kitart az álláspontja mellett).


Köti magát hozzá – (Régies: nagyon ragaszkodik hozzá, egy kívánság teljesítését erélyesen kívánja).


Kötni való – (Régies: halállal büntetendő személy, akit fel kellene akasztani).


Kötni való bolond – (a.) veszedelmes, közveszélyes őrült; b.) Átvitt értelemben: nagyon buta ember, aki nyilvánvaló érdekei ellen cselekszik).


Kötve hiszi – (nagyon nehezen, kételkedve hiszi csak).


Kötve van a keze – (cselekvése, elhatározási szabadsága korlátozva van).


Lelkére/szívére köti – (erkölcsi kötelességévé teszi).


Másnak a nyakába köt – (csalárd vagy erőszakos úton ráerőszakol).


Orrára köt – (megosztja vele az értesülését, tudását).


Útilaput köt a talpára / talpa alá – (rábeszéléssel vagy más nem erőszakos módon eltávolít egy személyt egy helyről, kiadja az útját).


Lezárva 7K: 2012. augusztus 24., 15:49
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)