Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Alap szó jelentése

alap (főnév)

Házalap.jpg

Legalsó szint, amire egy épület, építmény ráépülhet.

Az alap hordja az egész épület súlyát. A felhőkarcoló alapja a sziklaalapzatig ér. Az alap kiállja a földrengés hatását is.


Eredet [alap < ómagyar: alap < al + -ap (főnévképző)]
Megjegyzés: lehetséges al + lap értelmezése is.


További részletezés

1. Az épület falait tartó rész, ami részben a talajba süllyesztve az épület egész súlyát hordozza. Erős építmény, amin más szerkezet nyugszik, ami az aljául, talpául, fenekéül szolgál.

Az alapot betonból építik. A nagy épületek alapjait több méter mélyre ássák. Az alap méretét jól meg kell tervezni.


2. Alsó rész; nyugvó felület; láb.

A pohár alapja egy kör alakú lap. A bútor alapját négy tömör láb adja.


3. A földfelszín legfelső rétege; talaj, amin állnak vagy mozognak.

A mocsárban süppedős az alap. A hegymászó először biztos alapot keres magának.


4. Alsó festékréteg, amelyre a kívánt színt vagy színeket ráfestik.

A lecsiszolt felületre először az alap kerül. Az alap teljes száradása után festik csak rá a fedőszínt.


5. Háttérszín, amelyből a többi szín kiemelkedik.

A festő képének zöld az alapja. A tájképen a távoli részek kékes alapon látszanak.


6. Nyomda: Mintás színezés, amely bankjegyek, bélyegek, értékpapírok, bizonyos okmányok papirosán látszik.

Az alapra nyomják rá a bélyeg rajzolatát. A bankjegy alapjának bonyolult mintázata az egyik védelem a hamisítás ellen.


7. Műszaki, ipar: Első réteg, amit felhordanak egy munkafolyamat során, amire a többi réteg kerül.

Az aranyozás előtt jól ki kell keverni az alapként használt bevonatot. Az alap minősége határozza meg nagy részben a munka minőségét.


8. Átvitt értelemben: Egy tárgykör vagy tudás, olyan leglényegesebb tudnivalóinak (sarokpontjainak) az összessége, amire abban a tárgyban a többi dolog, törvény, következtetés épül, amihez a többi dolog illeszkedik. Ezekre a pontokra épül az egész tárgy vagy tudás, ez az ami miatt az a dolog működik, amiért az értelmes és igaz. Tudomány elemeiben való jártasság.

Egy tudomány alapját a megfigyelt tények alkotják. Az alapok adják a legfontosabb magyarázatokat. Ha nincs kellő alapod a történelemben, akkor a politikában is becsaphatnak.


9. Átvitt értelemben: Kiinduló ismeret, ami nélkül egy gondolkodási vagy működési rendszer, erkölcsi, szellemi dolog nem létezhet, nem működhet, ami nélkül egy jelenségcsoport nem magyarázható meg.

A fizika tudományának alapja a matematika. A matematika alapja a mennyiségekkel való műveletek tudása. Az igazság az országok alapja. A figyelmes tanulás volt a feltaláló sikereinek alapja.


10. Átvitt értelemben: Okozó tényező; a legfontosabb működési előfeltétel. Egy jelenség mögött meghúzódó ok, amire az visszavezethető.

A csoport működésének alapja a kölcsönös megértés, és a célok ismerete. A tudós gondolkodásának alapja a jó megfigyelőképesség. A gyerek félelmének nem volt semmi alapja a felnőttek szerint.


11. Pénzügy: Elkülönített pénzösszeg. Bizonyos célra összegyűjtött és későbbi felhasználásra vagy befektetésre félretett vagyon.

A vállalat beszerzési alapját hitellel töltötték fel. A fizetési alapot havonta fel kell tölteni.


12. Pénzügy: Elszámolási pénzegység, amelyhez árfolyamok számításában, nemzetközi kereskedelmi ügyletekben a többi pénznemet viszonyítják, amelyre az egész kereskedelmi ügyletet átszámítják.

A világkereskedelem alapja az amerikai dollár. Európában fontos még elszámolási alapként az euró is.


13. Matematika: Kiinduló szám; az a szám, amin a szóban forgó műveletet elvégezzük.

Ha az alap kettő, akkor a négyzete négy. Ha kilenc az alap, akkor három a gyök.


14. Mértan: Vízszintes alsó oldal egy egyenes vonalú síkidomban, amelyet a terület kiszámításakor kiindulásul vesznek, illetve ennek a hossza.

A háromszög magassága merőleges az alapra. A téglalap területe: alap szorozva magassággal.


15. Mértan: Alsó lap. Vízszintes síkon nyugvó, vagy ilyennek tekintett testnek az a lapja, amelyen nyugszik, illetve ennek a területe.

A hasáb köbtartalma egyenlő az alap és magasság szorzatával. A tanuló egy vonalzóval húzza meg az alapot a füzetében.


16. Filozófia: Kiindulási adottság, amelyhez viszonyítunk, illetve viszonyítással bizonyos mértékben meghatározunk egy jellemzőt, minőséget.

Közös összehasonlítási alapot kell keresni abban, ami között dönteni kell. Egy logikai folyamat egy alapra épül.


17. Átvitt értelemben: Irányelvek összessége, amelyek egy mozgalom vagy társadalmi, politikai, gazdasági szervezet működését megszabják és irányítják.

Új alapokra helyezték a társulat működését. A törvények jelentik a szabályok alapját.


18. Átvitt értelemben: Egy elmélet, amely meghatározza egy társadalmi, politikai vagy gazdasági szervezet működési elveit.

Minden pártnak megvan a saját alapja. A társadalom egyik sokat hangoztatott alapja az egyetértés.


19. Átvitt értelemben: Egy közösség, amelyre egy mozgalom, párt nagymértékben támaszkodik.

Az országossá vált mozgalom jól kiterjesztette az alapját. A pártok alapját a hozzájuk közel álló emberek alkotják.


20. Átvitt értelemben: A legfontosabb tényező, amely egy helyzet, állapot, rend fennállását biztosítja vagy jellegét meghatározza.

A sok gyakorlás a biztos tudás alapja. Az egészség alapja a helyes táplálkozás, ami minden szükséges vitamint és ásványi anyagot magában foglal.


21. Átvitt értelemben: Rögzített lehetőség, amely megállapodás eredménye. A megegyezéssel kialakított legfontosabb feltételek összessége, amelyek egy tevékenység folytatásához szükségesek.

A tevékenység jövőjének megtervezéséhez biztos alap kell. A két ország kormányának tárgyalásai megteremtették a kereskedelmi kapcsolatok alapjait.


22. Átvitt értelemben: Legfontosabb tényező; egy cselekvés, művelet lefolyását és eredményét biztosító feltétel.

A jó szemléltetés a tanítás egyik alapja. A zeneszerző alkotásának alapja a népzene volt.


23. Átvitt értelemben: Kiindulási tapasztalat; kezdeti ismeretanyag, korai élmények, amelyek egy személy további fejlődését lehetővé teszik, és élete irányát és tartalmát megszabják.

A családtagok műveltsége adja a gyerek életének alapját. Az író regényének alapját gyermekkori élményei adják.


24. Átvitt értelemben: Érvényt biztosító tényező; jogosultságot, helyességet, igazságot jelentő tényállás.

A választási hadjárat során a politikai vitában a miniszterelnök érvelésének alapjait nem sikerült a vitapartnernek megtámadnia. Az emberi jogok alapja az ember természetéből adódó méltósága.


25. Átvitt értelemben: Bizonyítható tény, adat, amelytől egy állítás helyessége függ. Kiindulásra és igazolásra alkalmas tétel, amelyre egy ismeretközlés, fejtegetés, elmélet épül.

A bíró ítéletének alapjait a bemutatott bizonyítékok adják. A tudós elméletét mások szerint vitatható alapra építette.


26. Átvitt értelemben: Kiinduló feltétel, amelyre egy megegyezés épülhet.

A korábbi jó viszony alapot ad a megbeszélésre. Azon az alapon kötik meg az új szerződést, hogy az előzőt is pontosan teljesítették a felek.


27. Átvitt értelemben: Jogos magyarázat, amely megadja egy rendelet, intézkedés jogcímét.

A főnök utasításainak alapja a beosztáshoz tartozó jogkör. A törvény megadja azt az alapot, ahogy egy hatóság a saját hatáskörében eljárhat.


28. Jogi, régies: Egy állam alapvető törvénye; alkotmány.

A többi törvénynek összhangban kell lennie az alappal. Az alap fő rendelkezéseit jó, ha minden állampolgár ismeri.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Alap / A föld alapja – (a Föld szilárd kérge, annak felső rétege).


Alapjában / Alapjában véve – (a.) alaptermészetét, a lényeget tekintve, bár bizonyos jelekből másra következtethetünk; b.) Az eredeti céljánál fogva; c.) kezdeti szándékait tekintve).


Alapjául szolgál – (egy dolog egy másiknak segítségére van, annak alapját alkotja, arra épül fel, arra vezethető vissza).

A matematika alapjául szolgál a fizikának. A megfigyelési képesség alapjául szolgál a bizonyosság kialakulásának.


Alapokra helyezi – (kiindulási helyet ad neki, megalapozza azt).


Alapot vet / Alapját veti / Megveti az alapját – (Régies: létrehoz egy kiindulási állapotot, helyet).


Baráti alapon – (a.) baráti módon; b.) haszon nélkül, önzetlenül).


Bizonyos alapon végez/tesz – (adott okkal tesz; magyarázat, amiért egy személy megtehet vagy kiadhat egy utasítást).

A főnök azon az alapon ad ki utasításokat a beosztottainak, hogy ő a vezetője az osztályának. Azt gondolta, hogy azon az alapon szidja le a gyereket, mert ő a felnőtt.


Bizonyos alapra helyezkedik – (a.) bizonyos álláspontot foglal el; b.) bizonyos elvet követ).


Biztosítási alap – (Pénzügy: a biztosító intézet vagyonának olyan része, amelyből az egyes biztosítási ágakban elszenvedett károkat fedezik).


Fogyasztási alap – (Közgazdaságtan: a.) a tőke személyi szükségletek kielégítésére fordított része; b.) a nemzeti jövedelemnek az a része, amit az ország anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítésére fordítanak).


Hadműveleti alap – (Katonaság: kiindulási terület, ahonnan a támadás elindul, és ahonnan a hadsereg ellátását biztosítják; bázis).


Ki-ki alapon – (úgy, hogy mindegyik résztvevő maga fizeti a maga költségét, fogyasztását egy közös vállalkozás, társas összejövetel alkalmával).


Összehasonlítási alap / Az összehasonlítás alapja – (olyan egyező részlet, szempont, illetve szempontok csoportja, amely szerint az összevetés, elemzés történik).


Rendelkezési alap – (Pénzügy: a miniszterelnök és az egyes miniszterek részére elkölthető, elszámolásra nem kötelezett kiadások fedezésére szolgáló összeg).


Sógor-koma alapon – (Népies: a rokonok, jó ismerősök érdekeit szem előtt tartva).


Szerződéses alapon termelt – (szerződésben megállapított minőségi és mennyiségi irányelvek szerint termelt).alap- (melléknévi előtag)

1. Alsó részt képező (felület, anyag).

A papír fehér alapfelületére nyomtatják a színeket. Az alapbetonra építik a válaszfalakat.


2. Legfontosabb részt kitevő, minden további részletet meghatározó.

Az alapelméletből ismertük meg a rendszer főbb részeit. Az alaptőke nem használható fel teljes egészében kiadások kifizetésére.


3. Alsó szélt jelző, képező.

A labda túlment az alapvonalon. Az alapszint fölé sosem emelkedik a víz szintje.Alap (tulajdonnév, földrajzi név)

Alap.jpg

Község Fejér megyében 2000 lakossal (2010-es adatok).

Dunaföldvár és Simontornya közt fekszik Alap, Cece közelében a 61-es út mellett. Alaptól délre van a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet.


Lezárva 7K: 2010. július 15., 14:15

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)